Quick渠道下架公告
2019-11-04

亲爱的玩家:

       由于《料理次元》与Quick平台合作关系终止,原Quick渠道玩家可联系客服进行角色迁移操作。


      客服联系方式:QQ服务号:4006661551